Politika managementu

POLITIKA KVALITY

Vedení společnosti REPONT s.r.o. se vyhlášením politiky kvality zavázalo k naplňování stanovených cílů kvality a plnění požadavků zákazníka. V návaznosti na podnikovou strategii společnost REPONT s.r.o. vyhlašuje v zájmu udržení a zlepšení svého postavení na trhu dodavatelů dopravních a inženýrských staveb, při zachování současných a budoucích očekávání svých zákazníků následující záměry:

zavedením a zlepšování systému managementu kvality podle normy ISO 90001:2008 chceme v konkurenčním prostředí nabízet vysokou kvalitu dodávek a plnit beze zbytku požadavky zákazníků v oblastech kvality a to s maximálním ohledem na ostatní zainteresované strany. V těchto oblastech spolupracujeme s kvalifikovanými a oprávněnými osobami, které nám pomáhají udržet plnění vysokých nároků v oblasti:

 • provádění dopravních a inženýrských staveb,
 • výstavba mostů a podchodů,
 • rekonstrukcí, oprav a údržby komunikací,
 • provádění penetračního makadamu,
 • sanací betonových konstrukcí,
 • výkonu zeměměřických činností,
 • výroba a montáž podpovrchových mostních závěrů,
 • kovovýrobě.

Být progresivní, dynamicky se rozvíjejících se společností s angažovanými, motivovanými a spokojenými zaměstnanci, kteří vyhojují vysokým odborným a morálním požadavkům. Vedení spoelčnoti si uvědomuje, že zaměstnanci, nejdůležitějším faktorem pro dosažení stanovených cílů v oblasti kvality.

Konkretizovat tuto vyhlášenou politiku kvality stanovením měřitelných a kontrolovatelných cílů kvality a tyto cíle pravidelně vyhodnocovat, přezkoumávat a podle potřeby revidovat. Napříč celou společností klademe důraz na neustálé zlepšování, přezkoumávaní a optimalizaci všech činností, které mají vliv na výslednou kvalitu produktu nebo služeb.

Klíčem k trvalé prosperitě a udržitelnosti na současném trhu, je efektivní řízení kvality veškerých procesů, napříč celým portfoliem společnosti REPONT s.r.o. Do těchto procesů jsou zapojeni také naši dodavatelé, se kterými udržujeme korektní obchodní vztahy, založené na dlouhodobé spolupráci, prověřené kvalitě i vzájemných mezilidských vztazích.

Přiměřeně a s ohledem na okolnosti vhodně, komunikujeme aktivity uvnitř i vně společnosti REPONT s.r.o.

Vedení společnosti vytváří podmínky umožňující naplnění této politiky kvality tím, že pravidelně sleduje a přezkoumává všechny procesy včetně zajištění vysoké odbornosti kompetentních zaměstnanců a vedoucích pracovníků.

ENVIRONMENTÁLNÍ A ENERGETICKÁ POLITIKA

Vedení společnosti REPONT s.r.o. si plně uvědomuje svou společenskou odpovědnost, která vyplývá z realizace jejich produktů. Proto řadí zajištění ochrany životního prostředí a zdraví svých zaměstnanců jakou svou hlavní prioritu. Proto se vedení společnosti REPONT s.r.o se rozhodlo zavést, ověřit a zlepšovat systém environmentálního managementu, podle zásad mezinárodního standardu ISO 1400::2004. Nevylučitelnou prioritou patří také snižovaní spotřeb energií. Společnost REPONT s.r.o. se vyhlášením politiky zavázala k neustálému snižovaní spotřeb energií. Naplení tohoto závazku vede přes monitorování a vyhodnocovaní energetických cílů a zavedení systému hospodaření s energiemi dle zásad normy ISO 50001. Pro naplnění tohoto závazku se management společnosti rozhodl zavázat k plnění těchto úkolů, které musí být integrovány do činnosti všech zaměstnanců a smluvních dodavatelů:

  1. Soulad s legislativou:
   • Trvale dodržovat legislativní, normativní a ostatní předpisy environmentálního práva, při ochraně zdraví a bezpečnosti práce
  2. Minimalizace dopadů na životní prostředí:
   • Neustále snižovat environmentální dopady činností a případně i používání produktů a látek, které mají významný dopad na životní prostředí, nebo na zdraví zaměstnanců, nebo které by v budoucnu mohli tyto aspekty negativně ovlivnit.
   • Při svých činnostech předcházet znečištění životního prostředí, stanovovat kvalifikované cíle, měřit jejich plnění a tím průběžně snižovat negativní dopad na životní prostředí.
   • Důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti úspor energií, surovin a materiálů na životní prostředí, vzniku a zpětného využití vzniklého odpadu a snižovat množství emisních škodlivin.
  3. Havarijní připravenost:
   • Provádět preventivní opatření k zamezení vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajištujících minimalizace negativních dopadů na životní prostředí.
   • Pravidelně prověřovat funkčnost havarijních plánů a schopnost zaměstnanců relevantně a efektivně reagovat na havarijní situaci.
   • Snižovat rizika ohrožující životní prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce.
  4. Vzdělávání zaměstnanců:
   • Neustále zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a bezpečnost práce.
   • Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance k provádění veškerých činností environmentálně odpovědným způsobem.
  5. Služby a smluvní dodavatelé:
   • Začlenit environmentální hlediska dodavatelsko – odběratelských vztahů.
   • Seznamovat zaměstnance subdodavatelských firem působcích v rámci zakázek v areálech nebo na stavbách investorů s environmentálními principy, používanými společnosti REPONT s.r.o. a vyžadovat jejich uplatňování.
  6. Otevřenost:
   • Otevřeně a vstřícně komunikovat se zaměstnanci s veřejností o rizicích o dopadech činností společnosti na životní prostředí a zdraví lidí.
   • Poskytovat pravidelné informace záznamníkům a veřejnosti o dopadech činnosti společnosti na životní prostředí.
  7. Hospodaření s energiemi:
   • Neustále snižovat spotřeby energií ve výronech procesech a administrativě.
   • Stanovovat a vyhodnocovat energetické cíle v oblasti hospodaření s energiemi.
   • Zavést sytém monitorování a vyhodnocovaní spotřeb energií.
   • Určit významné oblasti spotřeb energií a zaměřit se na efektivní využití, které v konečném důsledku povede ke snížení jejich spotřeby.
   • Zainteresovat do procesu hospodaření s energiemi všechny zaměstnance a motivovat je dodržování zásad pro efektivní a hospodárné využité energií.

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Vedení společnosti REPONT s.r.o., která se zabývá realizací dopravních, inženýrských staveb, geodetických prací a kovovýroby, si je vědoma rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), která souvisí s prováděnými činnostmi. Vedení společnosti se zavazuje vytvořit podmínky pro řízení dopadů ze svých činností na ochranu zdraví při práci tak, aby přispívala k ochraně zaměstnanců a jiných osob, kterém se s jejím vědomím vyskytují na pracovištích a provozovaných.

Závazek bezpečnosti, se stal podnětem k vytvoření bezpečného pracovního prostředí svým zaměstnancům, a to implementací systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle mezinárodně uznávaného standardu ISO 45001:2018. Za účelem oficiálního vydání našich vizí a záměrů v oblasti BOZP vedení spolčenosti REPONT s.r.o. vydává tuto Politiku BOZP jako strategický dokument, v němž se zavazuje:

   • Plnit všechny požadavky platných právních předpisů, které se na naši společnost vztahují z hlediska BOZP, shodu s těmito požadavky vnímat spíše jako sociální povinnost než jako povinnost zákonnou. Bezpečnost pracovního prostředí udržovat ve shodě nad rámec legislativní povinnosti.
   • Plnit závazné platné vyhlášky, sdělovat a udržovat je na všech úrovních společnosti tak, aby s nimi byli seznámeni všichni zaměstnanci.
   • Zapojit zaměstnance do programu BOZP, zvyšovat jejich povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vést a monitorovat je k dodržováním pravidel bezpečnosti. Zohledňovat názory, připomínky a výcvik zaměstnanců v oblasti BOZP v rámci prevence pracovních úrazů a jiných nežádoucích, nebo nesopečných situací na pracovišti. Stanovit jednoznačnou strukturu odpovědnosti za jednotlivé procesy v systému BOZP.
   • V rámci identifikace rizik podchytit všechny potencionální nebezpečí poškození zdraví osob, aby mohla být tato rizika patřičně řízena a postupně eliminována.
   • Poskytnout dostatečné zdroje pro realizaci potřebných bezpečnostních opatření a implementaci klíčových prvků ochrany zdraví při práci a bezpečnostních rizik při výkonu činností našich zaměstnanců a zainteresovaných stran.
   • Udržovat a nadále zlepšovat účinnost systému v oblasti BOZP s využitím implementovaných procesů BOZP a jejich řízení, tyto procesy pravidelně monitorovat a přezkoumávat k dosažení jejich vysoké výkonnosti.
   • Princip BOZP vnést do vztahů s našimi dodavateli, seznámit je s touto politikou, v rámci vzájemné spolupráce na všech pracovištích vyžadovat plnění našich bezpečnostních postupů i z jejich strany. Tuto politiku také sdělovat ostatním zainteresovaným stranám, které mají přístup na naše pracoviště a tím iniciovat u dodavatelů zajištění bezpečného chování svých zaměstnanců na stavbách.
   • Naše závazky vyjádřené v této politice BOZP pravidelně kontrolovat se skutečným stavem a v případě disproporcí stanovit a uplatnit ekvivalentní opatření, včetně případné změny této politiky.
   • Zavazuje se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkajících se prevence pracovních úrazů poškození zdraví a je vhodná pro účely, velikost a kontext organizace a pro specifický charakter rizik v oblasti BOZP.
   • Poskytovat rámec pro stanovení cílů BOZP.
   • Zavazuje se plnit požadavky právních předpisů a jiné požadavky.
   • Zavazuje se plnit požadavky právních předpisů a jiné požadavky.
   • Zavazuje se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.
   • Zavazuje se k neustálému zlepšování managementu BOZP.
Lipník nad Bečvou 02. 01. 2021
Ing. David Baroš, MBA

výkonný ředitel