Silnice II/490 Zlín - Kostelec, most ev. č. 490-011

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Rekonstrukce mostu probíhala za plné uzavírky sil. II/490. Rekonstrukce mostu spočívala v kopletní demolici nosné konstrukce včetně nosníků, které byli nahrazeny 8-mi prefabrikovanými předpjatými železobetonovými trámovými nosníky VSTI. Nosníky byly osazeny na všesměrně pohyblivá ložiska (150x250x41mm typ „B“ MAUER). V rámci rekonstrukce byla provedena sanace spodní stavby včetně mostních křídel. Na nové nosné konstrukci byla provedena celoplošná izolace s pečetící vrstvou a byly vybetonovány ŽB římsy. Na římsách bylo osazeno zábradelní svodidlo ZMS4/H2, před a za mostem byla doplněna svodidla JSAM-2 na jedné straně s krátkým výškovým náběhy a na druhé straně s napojením na stávající svodidla. Na mostě byla provedena nová vozovka s obrusnou vrstvou SMA 11 S. Na mostě bylo obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

Rekonstrukce mostu probíhala nad vodní hladinou v ochraném pásmu vodního zdroje VD Fryšták.

 

Druh převáděné komunikace: pozemní komunikace II/490   Délka mostu: 14,63 m
Překračovaná překážka: VD Fryšták   Délka NK: 11,28 m
Počet mostních otvorů: jeden   Rozpětí polí: 10,20 m
Počet mostovkových podlaží: jednopodlažní most   Délka přemostění: šikmá 9,24 m
Výšková polohy mostovky:      horní mostovka     kolmá 8,0 m
Plánované doby trvání:  trvalý most   Plocha NK mostu: 90 m2
Šířka průchozího prostoru: bez chodníků   Volná šířka mostu  6,80 m
Stavební výška: 0,86 m   Šířka mostu:  min. 8,4 m
      Výška mostu: 8,3 m
Datum zahájení:          27. 5. 2015      
Datum dokončení:           21. 8. 2015      
Místo plnění:             Zlín Kostelec      


 

reference_repont_zlin_kostelec_most05.jpgreference_repont_zlin_kostelec_most09.jpgreference_repont_zlin_kostelec_most04.jpgreference_repont_zlin_kostelec_most02.jpgreference_repont_zlin_kostelec_most08.jpgreference_repont_zlin_kostelec_most03.jpgreference_repont_zlin_kostelec_most06.jpgreference_repont_zlin_kostelec_most11.jpgreference_repont_zlin_kostelec_most10.jpgreference_repont_zlin_kostelec_most01.jpgreference_repont_zlin_kostelec_most07.jpg