Rekonstrukce mostu Čermná za Vítkovem

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Most ev. č. 442-022 byl ve špatném stavu a byl rekonstruován. Rekonstrukce spočívala v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, zhotovení nové spřažené ŽB desky a v kompletní výměně mostního svršku. Součástí stavby byly úpravy přilehlých úseků komunikace v celkové délce 45,00 m. Stávající zatížitelnost mostu byla dle mostního listu Vn=55t, Vr=60t, Ve=100t. Zhotovením spřažené desky se hodnoty zatížitelnosti mostu zvýšily, nové zatížitelnosti vyhoví zatížení tř. A podle ČSN 73 6203.
Most ev.č. 442-022 převádí silnici II/442 přes potok Čermná za Vítkovem. Převáděná komunikace je dvoupruhová, směrově nerozdělená, bez chodníků. Potok Čermná je levostranný přítok řeky Odry, povodí Odry, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-0350 má podle vyjádření ČHMÚ plochu povodí A = 29,12 km2, třída toku III, 100-letý průtok Q100 = 28,4 m3/s. Most je zařazen dle ČSN 73 6201 do kategorie 2 a pro dané variační rozpětí je KNH 1,2*Q100 s min. volnou výškou po NK 0,5m. Stávající koryto je tvořeno štěrkovým dnem, břehy v okolí mostu a v mostním otvoru jsou opevněny kamennou dlažbou do betonu.
Most se nachází v extravilánu za obcí Vítkov. Terén v okolí mostu je rovinatý. Nadmořská výška terénu v prostoru stavby se pohybuje kolem 370 m.n.m. Komunikace je v místě mostu vedena v násypu, most byl zachován, rekonstrukce spočívala v novém mostním svršku.

 

Nosná konstrukce: předpjaté prefabrikované nosníky MPD typ 3 a 4 typizované světlosti 9,0m Délka přemostění: 8,38 m
  + spřažená deska délka nosníku 10,60 m, v.0,40 m, š.1,0 m a 0,50 m spáry Počet polí: 1
  proměnné, průměrně 45mm Světlost kolmá:  7,20 m
Zatížení mostu: tř. A podle ČSN 73 6203 Světlost šikmá: 8,38 m
Stavební výška: 0,87 m Šikmost mostu:  L 65,7g
Datum zahájení:  
14. 4. 2015 Šířka vozovky: 7,00 m
Datum dokončení: 24. 7. 2015 Volná šířka: 7,00 m
Místo plnění:    silnice II/442 Výška mostu: 2,90 m


reference_repont_vesnik_most07.JPGreference_repont_vesnik_most09.JPGreference_repont_vesnik_most01.JPGreference_repont_vesnik_most11.JPGreference_repont_vesnik_most03.JPGreference_repont_vesnik_most02.JPGreference_repont_vesnik_most10.JPGreference_repont_vesnik_most08.JPGreference_repont_vesnik_most04.JPGreference_repont_vesnik_most12.JPGreference_repont_vesnik_most05.JPGreference_repont_vesnik_most06.JPG